7 november 2018

SAMENWERKING VMBO WINSUM

Nieuwsbrief 1, november 2018

In de provincie Groningen is sprake van daling van de leerlingenaantallen. Dat betekent dat het moeilijk wordt om alle vormen van voortgezet onderwijs te kunnen blijven aanbieden. Bijna alle VO-scholen in de provincie hebben afgesproken om gezamenlijk te kijken naar oplossingen. Het doel is om een zo groot mogelijk onderwijsaanbod voor onze leerlingen te behouden. Daarvoor moeten we samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren.

Onderwijs voorop

In de regio Noord-Groningen zijn wij, de besturen van CSG Winsum, Het Hogeland College Wehe-den Hoorn en Terra Winsum, al enige tijd met elkaar in gesprek. Wij zijn van mening dat het vmbo in deze regio het beste gewaarborgd is door samen te werken in één onderwijsvoorziening in Winsum. De samenwerking draagt bij aan drie gezamenlijke ambities:

  • Verrijking van het onderwijsaanbod
  • Een krachtig onderwijskundig en pedagogisch concept
  • Een onderwijsvoorziening vmbo die deel uitmaakt van de regio

In de periode februari tot en met juni 2018 is een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van samenwerking. Op basis van de uitkomsten geven de drie schoolbesturen de voorkeur aan één onderwijsvoorziening voor het vmbo in Winsum en omstreken. We benadrukken dat het bij deze samenwerking gaat om het onderwijsaanbod en de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. We willen het lokale karakter en de kleinschalige onderwijsomgeving met goede begeleiding voor de leerlingen houden.

Samenwerking CSG Winsum en Het Hogeland College Wehe-den Hoorn

Er zijn nog veel onderwerpen die besproken moeten worden en er moet een aantal beslissingen worden genomen. De eerste stap die gezet wordt is een samenwerking tussen CSG Winsum en het Hogeland College Wehe-den Hoorn. De besturen van beide scholen vinden het belangrijk dat al op korte termijn de samenwerking tussen CSG Winsum en Het Hogeland College Wehe-den Hoorn tot stand komt. Beide scholen verzorgen samen het onderwijsaanbod in leerjaar 1 met ingang van het schooljaar 2019-2020. Dit betekent dat eerstejaars leerlingen van Het Hogeland College Wehe-den Hoorn les krijgen in het gebouw van CSG Winsum.

De medezeggenschapsraden (MR) en de Raden van Toezicht (RvT) hebben de plannen tot samenwerking besproken en positief gereageerd.

Hoe nu verder?

Dit is de eerste nieuwsbrief die u ontvangt over de samenwerking tussen CSG Winsum, Het Hogeland College Wehe-den Hoorn en Terra Winsum. Vanaf nu zullen we u regelmatig informeren over de voortgang van de samenwerking en besluiten die genomen zijn.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.