Schoolregels en leerlingenstatuut

Samen houden we onze school schoon, heel en veilig. Naast de algemene regels en afspraken in  ons Leerlingenstatuut hebben wij als school ook nog een aantal leefregels:

‘Een fijne school dat zijn we zelf’

Voor alle medewerkers en leerlingen van onze school gelden de volgende basisregels van respect:

1 Respecteer jezelf

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag.

2 Respecteer elkaar

Iedereen mag zichzelf zijn, voor zover je daarbij een ander met jouw gedrag niet kwetst. Vertoon naar een ander toe geen ongewenst gedrag in woord en gebaar en ook niet in ongewenst seksueel getinte aandacht. Iedereen mag een eigen mening hebben, luister naar elkaar en discrimineer niet. Pest en bedreig elkaar niet. Blijf van andermans spullen af.

3 Respecteer de werksfeer

Houd rekening met elkaar, zodat iedereen in het schoolgebouw rustig kan studeren en werken en zich veilig voelt. Het is niet toegestaan tijdens de lessen een mobiele telefoon aan te hebben. In tussenuren gaan de leerlingen naar de daarvoor bestemde ruimtes. Het is in tussenuren niet toegestaan om in de buurt van de leslokalen te verblijven. Gedraag je rustig, gebruik geen agressie en geweld. Pest, bedreig en discrimineer niet. Vloek niet en gebruik geen grove taal.

4 Respecteer je omgeving

Zorg dat het gebouw en de omgeving schoon, opgeruimd en veilig blijven. Doe de rommel in de afvalbakken. Gebruik en/of verhandel geen drugs of alcohol. In het schoolgebouw en in de directe nabijheid van de ingangen van de school mag niet gerookt worden.

5 Respecteer de afspraken

Samenwerken gaat alleen goed als iedereen zich houdt aan de afspraken die op onze school gelden, zoals:

Kom op tijd in de les.
Verstoor de les niet.
Meld je af bij afwezigheid en ziekte.

Protocol schorsing en verwijdering

De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing of verwijdering te maken. De CSG heeft preventief beleid om schorsing en verwijdering te voorkomen met een goede interne ondersteuningsstructuur en passende maatregelen die eerst genomen kunnen worden. Maar soms ziet het bevoegd gezag, de vestigingsdirecteur of vestigingsleiding geen andere uitweg dan een maatregel tot time out, schorsing of zelfs verwijdering. Afspraken hierover staan ons protocol schorsing en verwijdering.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.