Absentie

Absentie

Tijdens schooltijden zijn wij verantwoordelijk voor uw zoon of dochter. Het is daarom belangrijk om te weten waar onze leerlingen zijn. Mocht uw zoon of dochter ziek zijn, wilt u dit dan vóór acht uur ’s ochtends doorgeven (tel 0595-441701 of via email: absentie@csgwinsum.nl). Wanneer uw zoon of dochter in de nieuwe week nog ziek is, dan graag opnieuw melden.

Terugkeer na absentie = briefje inleveren

Een absent gemelde leerling levert direct na terugkeer op school een absentiebriefje in bij de conciërge met daarin: naam, klas, data en uren van afwezigheid, reden van absentie en de handtekening van een van de ouders.

Afmelden tijdens lessen = persoonlijk bij mevrouw Hoogenkamp (administratie/meldkamer) of bij de heer De Boer (conciërge).

Bij terugkeer moet de leerling een absentiebriefje inleveren met de handtekening van een van de ouders.

absentiebriefje CSG Winsum

Vrijaf vragen = schriftelijk verzoek

Vrijaf kan slechts gegeven worden op een met redenen omkleed schriftelijk verzoek, geschreven en getekend door een van de ouders. Dit dient u minimaal zes weken van te voren aan te geven. Dit geldt ook voor bezoek aan tandarts en medisch specialisten. Voor andere zaken in elk geval drie dagen van te voren.

Afspraken met tandartsen en artsen e.d. = niet onder lestijd

Wij vragen ouders om afspraken met tandartsen en artsen bij voorkeur te maken buiten schooltijd. Natuurlijk horen gymnastieklessen ook bij de schooltijd.

Herhaaldelijk spijbelen = actie ondernemen

Als een leerling herhaaldelijk spijbelt dan nemen wij contact op met de ouders en kan de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden.

Te laat komen

Wanneer een leerling het eerste lesuur te laat in de klas verschijnt, moet hij/zij een briefje halen bij de conciërge. Met dit briefje krijgt de leerling alsnog toegang tot de les. Als een leerling op andere momenten te laat in de les verschijnt dan noteert de docent dit.
Na 3 keer te laat (of een veelvoud hiervan) volgt een gele kaart. De leerling moet zich dan 5 ochtenden om 08.00 uur óf 30 minuten voor de eerste les begint melden bij de conciërge of de meldkamer.

Na 10x te laat in de les verschijnen zijn wij genoodzaakt de leerplicht-ambtenaar hiervan in kennis te stellen.

Verlof buiten schoolvakanties/huiswerk en proefwerk

De school kan helaas geen rekening houden met uitjes van ouders en kinderen. Er wordt geen vrijstelling verleend voor het maken en leren van huiswerk of voor een proefwerk.

Absentieregeling lichamelijke opvoeding/gymnastiek

Blijvende handicap = verzoek tot vrijstelling

Als leerlingen wegens blijvende lichaamsgebreken nooit aan de LO-lessen kunnen deelnemen, dienen hun ouders een schriftelijk verzoek tot vrijstelling van deze lessen in bij de vestigingsleider. Deze leerlingen melden zich aan het begin van het schooljaar bij de betrokken leraar en krijgen een vervangende opdracht.

Tijdelijke handicap = altijd melden bij leraar LO

Tijdelijke absenten en leerlingen met ‘kleine blessures’ melden zich altijd bij de leraar lo met een briefje van de ouders. Deze leerlingen hebben hun gymkleding bij zich, zodat in overleg met de leraar besproken kan worden hoe de les gevolgd kan worden.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.