Meepraten en meedenken

De CSG vindt het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Ouders kunnen meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen.  Dit kan bij hun zoon/dochter als leerling, richting de hele klas of de school. Er zijn een aantal overleggen waarin ouders en leerlingen kunnen deelnemen:

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur/bestuurder over zaken die de scholengemeenschap als geheel aangaan. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht (afhankelijk van het soort onderwerp). Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven. De MR bestaat uit maximaal 16 leden:

4 leerlingen
4 ouders
8 personeelsleden – waarvan tenminste 1 onderwijsondersteunende medewerker
Informatie kan ingewonnen worden bij de secretaris via mr@csg.nl. Lees meer in ons medezeggenschapsreglement, het medezeggenschapsstatuut en in de ouderparticipatie op de CSG.

Deelraad

Daarnaast heeft elke vestiging een deelraad. Zij overlegt met de schoolleiding over de gang van zaken op school. Een deelraad heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als de MR, maar dan over vestigingsgebonden zaken. De deelraad bestaat uit:

2 leerlingen,
2 ouders
4 personeelsleden

De deelraden zijn te bereiken via het algemene e-mailadres van de vestiging.

Oudercommissie

De rol van de oudercommissie is zorgen voor praktische ondersteuning bij schoolactiviteiten.

Klankbordgroepen

Klankbordgroepen hebben geen formele status of (inspraak)bevoegdheid maar kunnen als klankbord voor het management fungeren.

Leerling- en ouderpanel

Sommige vestigingen hebben naast een ouderpanel ook een leerlingpanel of leerlingraad.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.