Klachten

Klachten melden

We doen ons best om fouten te voorkomen, maar toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons niet alleen laat weten wat goed gaat, maar ook wat beter kan. Daarmee helpt u ons bij het verbeteren van het onderwijs en de gang van zaken op school. Wij hebben een klachtenregeling voor een zorgvuldige behandeling van klachten. Kijk voor meer informatie in onze klachtenregeling.

Stap 1: oplossing zoeken binnen de school

Bij klachten over de onderwijsresultaten of het welzijn van een leerling kunt u contact opnemen met de mentor of de vertrouwenspersoon van de vestiging. Komt u niet tot een oplossing dan kunt u zich tot de teamleider of vestigingsdirecteur wenden. Bij klachten over de examens vindt u in ons examenreglement wie u contact kunt opnemen. De CSG heeft een commissie van Beroep met betrekking tot Examens met een ouder, een bestuurslid en een docent.

Stap 2: een klacht indienen bij de directeur/bestuurder

Bent u na stap 1 niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de school? Dan kunt u terecht bij de directeur/bestuurder van de CSG. U kunt een klacht mondeling of schriftelijk indienen bij de directeur/bestuurder via het CSG-bestuursbureau. Van een mondeling ingediende klacht wordt een verslag gemaakt, dat u voor akkoord ondertekent. U kunt zich laten begeleiden door de interne vertrouwenspersoon (vermeld in de schoolgids van de vestiging) of de externe vertrouwenspersoon (mevrouw E.M. Reinders, emreinders@versatel.nl).

Stap 3. Onderzoek door de directeur/bestuurder

De directeur/bestuurder kan de klacht zelf afhandelen, als hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Op verzoek van de klager kan dit gemeld worden aan de klachtencommissie. De vestigingsdirecteur van de betrokken vestiging wordt op de hoogte gesteld van de klacht en dat de directeur/bestuurder de klacht onderzoekt. Tijdens het onderzoek kunnen zowel klager als aangeklaagde zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De directeur/bestuurder kan tijdens het klachtonderzoek een voorlopige voorziening treffen.

Stap 4: Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs

Bent u ontevreden over de behandeling van uw klacht? U kunt dan een klacht indienen bij de Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs. Deze klachtencommissie maakt deel uit van de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. U stuurt uw klacht in een ondertekende brief naar het secretariaat van deze commissie: Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag of via mail naar info@gcbo.nl. Stuurt u de klacht per e-mail in, dan moet u dit ook nog per gewone post doen. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 070 386 16 97 (van 9.00 tot 16.30 uur).

Stap 5: besluit directeur/bestuurder

Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie neemt de directeur/bestuurder een besluit. Hij deelt schriftelijke gemotiveerd mee aan de klager, de aangeklaagde, de vestigingsdirecteur van de betrokken vestiging en de klachtencommissie. Hierin staat of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt, of hij maatregelen neemt en zo ja welke. De aangeklaagde krijgt de gelegenheid om zich te verweren tegen de voorgenomen beslissing.

Stap 6: afwikkeling

Na de uitspraak van de klachtencommissie en de beslissing van de directeur/bestuurder worden de betrokkenen in de gelegenheid gesteld om in een afwikkelingsgesprek van gedachten te wisselen. De medezeggenschapsraad wordt in algemene zin geïnformeerd over gegrond verklaarde klachten en de aanbeveling en beslissing.

Vertrouwensinspecteur onderwijsinspectie

Klachten op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch of lichamelijk geweld, discriminatie en radicalisering kunt u ook melden bij de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie. Deze inspecteur zal de klachten niet zelf behandelen, maar zal adviseren en informeren. Hij kan u ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteurs zijn te bereiken op 0900 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldplicht van de school

Bij klachten waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of andere strafbare feiten, is de school verplicht deze zaken te melden en, indien nodig, aangifte te doen bij justitie.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.