Examensecretariaat

De eindexamenjaren

Welkom in klas drie. Vanaf nu ben je één van onze bovenbouwleerlingen. In dit leerjaar haal je schoolexamen cijfers die meetellen voor je eindexamendossier. We beseffen dat het een spannende tijd voor je is. Met onze inzet en uitleg willen we jou helpen om je diploma te halen. Het is belangrijk om de regels van de schoolexamens en het centraal eindexamen te kennen. Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving.

Leerjaar 3

Naast de toetsen die je gewend was, de proefwerken en de schriftelijke overhoringen, krijg je ook een schoolexamen cijfer (hierna af te korten met SE). De vakdocent gaat het SE-cijfer niet alleen twee of drie keer laten meetellen voor je rapport maar zal het gemiddelde SE-cijfer klas 3 ook laten meetellen in leerjaar vier. De SE  gemiddelden tellen alleen mee voor de vakken die door jou zijn gekozen in het eindexamenjaar.

Het aantal SE ‘s en de weging per vak vind je in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) van leerjaar 3.  Hieronder volgt een belangrijke spelregel voor de afname van de SE ‘s:

Op de dag waarbij een SE wordt afgenomen dienen je ouders ziekte en/of afwezigheid te melden bij de heer Kloezen. Wanneer hij niet kan worden bereikt kan mevrouw Hoogenkamp worden ingelicht.

Een SE mag niet opnieuw worden gedaan wanneer ziekte of afwezigheid niet is doorgegeven. De wet en regelgeving omtrent schoolexamens en centrale eindexamens heeft dit voorgeschreven. Alle regels zijn te vinden in het schoolexamen- en eindexamenreglement van het PTA.

Leerjaar 4

Nu ben je in het laatste jaar van je mavo-opleiding. Alle SE’s en tussentoetsen die je dit jaar maakt tellen mee voor je eindcijfer. De toetsen van klas 3 en 4, die in het PTA staan, vormen samen je SE-gemiddelde. Alle toetsen die je dit jaar moet maken staan in je PTA-boekje, per vak, vermeld.

In het begin van het leerjaar ontvang je het PTA-boekje. In periode 1 en 3 nemen de vakdocenten de SE ‘s af in hun lessen. In periode 2 en 4 nemen we de SE ‘s af zoals we het eindexamen ook afnemen. Op deze manier kun je wennen aan het eindexamenproces. We hebben in periode 2 en 4 een schoolexamen week met een apart toets rooster. In de mediatheek/lokaal 7 vinden de SE ‘s plaats. De eindexamensecretaris zal je hier van tevoren op voorbereiden. De eindexamen wet en regelgeving staat in het PTA.

In mei starten de centrale eindexamens. Je krijgt van ons een examenboekje met daarin: wanneer en waar de examens plaatsvinden, waar je aan moet voldoen om te slagen en wanneer de uitslag is e.d.

Je eindcijfer op elk vak wordt bepaald door je SE-cijfer en het CE-cijfer (centraal eindexamencijfer) op te tellen en te delen door twee. Er zijn nog meer regels rond het slagen en zakken voor je mavodiploma. Bestudeer deze regels aandachtig.

Wat zijn de eindexameneisen voor de mavo in 2019/2020?

Wanneer ben je geslaagd?

Je moet de rekentoets gemaakt hebben. Het cijfer dat je voor de rekentoets haalt, telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent. Voor mavoleerlingen geldt dat je cijfer wel op de cijferlijst komt te staan.
Het gemiddelde cijfer van je centrale examens is 5,5 of hoger. Je berekent dit gemiddelde door alle centraal examencijfers bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal vakken waarin je centraal examen hebt gedaan. De rekentoets telt niet mee voor deze regel. Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.
Lichamelijke opvoeding, je sectorwerkstuk en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel zijn “voldoende” of “goed”.
Je hebt voor het vak Nederlands als eindcijfer een 5 of hoger behaald.
Je eindcijfers moeten ook aan de volgende eisen voldoen:

Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of
Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger is, of
Je hebt maximaal twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger is, en
Geen eindcijfer is 3 of lager.

Belangrijk: de rekentoets telt niet mee voor deze regel.
Let op: om te slagen moet je dus aan alle vijf de eisen voldoen. Als je aan één van de eisen niet voldoet, ben je gezakt.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.